Představení projektu

Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 13. 06. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“) o poskytnutí dotace ve výši 1 006 706,00 Kč na realizaci projektu ZŠ ÚSOV-ŠABLONY 2 s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009576. Projekt je realizován od 1.9.2018 do 31.8.2020 a předpokládá uskutečnění následujících aktivit resp. šablon:

Základní škola:

 • II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin v těchto oblastech:
 1. cizí jazyky (1x)
 2. polytechnické vzdělávání (2x)
 3. ICT (1x)
 4. projektová výuka (2x)
 • II/17 Kluby pro žáky ZŠ:
 1. čtenářský (2x)
 2.  komunikace v cizím jazyce (2x)
 3. badatelský (2x)
 • II/19 Projektový den ve škole (15x)

 

Mateřská škola:

 • I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin v těchto oblastech:
 1. čtenářská gramotnost (2x)
 2. matematická gramotnost (2x)
 3. osobnostně sociální rozvoj (2x)
 4. polytechnické vzdělávání (2x)
 5. ICT (2x)
 • I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (2x)
 • I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí:
 1. čtenářská pregramotnost (2x)
 2. matematická pregramotnost (2x)
 3.  osobnostně sociální rozvoj (2x)
 4. polytechnické vzdělávání (2x)
 5. ICT (2x)
 • I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – var. a) 64 hodin/64 týdnů
 • I/12 Projektový den ve škole (3x)
 • I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (1x)

Školní družina:

 • V/4 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin v těchto oblastech:
 1. polytechnické vzdělávání (1x)
 2. projektová výuka (1x)
 • V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (1x)
 • V/11 Klub pro účastníky ŠD:
 1. čtenářský (2x)
 2. zábavné logiky a deskových her (2x)
 • V/12 Projektový den ve ŠD (4x)