Školní jídelna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Vážení strávníci, pokud platíte obědy v hotovosti, z provozních důvodů prosíme na měsíc duben tyto zaplatit do 28.3.2024 u vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení!


Vážení strávníci, od 1.1.2024 dochází ke změně ceny svačinek pro žáky ZŠ na 21,- Kč.


V uplynulých měsících byl mezi strávníky distribuován dotazník, který byl zaměřen na získání celkového pohledu na úroveň stravování ve školní jídelně. Vyhodnocení dotazníku najdete zde: Vyhodnocení dotazníku 2023

 


Vážení strávníci, z důvodu navyšování cen potravin i energií jsme nuceni od 1.3.2023 navýšit ceny stravného u všech věkových kategorií (viz níže). Zároveň Vás z tohoto důvodu prosíme o navýšení limitu inkasa na 1000,- Kč pro oběd na žáka a na 1500,- Kč na svačinku i oběd na žáka při bezhotovostní úhradě.

Dále znovu upozorňujeme na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká. Prosíme Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či e-mailu pavlinarohacova@seznam.cz a to nejpozději do 6:00 prvního dne nepřítomnosti ve škole. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy nestihne odhlásit, může si oběd první den nepřítomnosti vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době výdeje obědů. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů.

Děkujeme za pochopení!


1. Výdejní doba obědů: od 11.30 do 13.25 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky: od 11.00 do 11.30 hodin

Výdej obědů pro nemocné strávníky: od 11.00 do 11.30 hodin

2. Způsob placení obědů: v hotovosti či bezhotovostně formou inkasa.

3. Ceny obědů:

Kategorie

Cena

Mateřská škola – přesnídávka 12,-
Mateřská škola do 6 let věku – oběd 23,-
Mateřská škola 7 a více let věku – oběd 29,-
Mateřská škola – svačinka 10,-
Žáci ZŠ 7 – 10 let 29,-
Žáci ZŠ 11 – 14 let 33,-
Žáci 15 a více let 37,-
Cizí strávníci (do rendlíků) 85,-
Cizí strávníci (oběd ve ŠJ) 85,-
Žáci ZŠ – svačinky 21,-

4. Termíny placení: v hotovosti – stravné je hrazeno měsíčně předem, platí se koncem měsíce (poslední dva dny) na následující měsíc. Bezhotovostně – vždy k 15. dni daného měsíce se provede „stržení“ stravného na měsíc následující.

5. Odhlašování stravného se provádí: osobně nebo telefonicky (tel. č. 603 297 046) do 6:00 daného dne.
Pro děti resp. žáky ZŠ a MŠ: Pokud se strávníci nestihnou odhlásit ze stravování, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době výdeje obědů. V ostatní dny absence na stravování nárok nemají. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů. Zdraví strávníci stravující se v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. Pokud strávníci využijí stravování ve školní jídelně v době prázdnin či nemoci, jsou povinni zaplatit provozní a mzdovou režii.

6. Úřední hodiny pro styk se strávníky Po – Pá od 7.00 do 8.00 hodin a od 11.00 do 12.00 hodin.

7. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době stanovené ředitelstvím školy.

 

Ing. David Kalousek
ředitel ZŠ a MŠ Úsov