Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Školní jídelna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

——————————————————————————————————————

1. Výdejní doba obědů: od 11.30 do 13.25 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky: od 10.45 do 11.30 hodin

Výdej obědů pro nemocné strávníky: od 10.45 do 11.30 hodin

2. Způsob placení obědů: v hotovosti či bezhotovostně formou inkasa.

3. Ceny obědů:

4. Termíny placení: v hotovosti – stravné je hrazeno měsíčně předem, platí se koncem měsíce (poslední dva dny) na následující měsíc. Bezhotovostně – vždy k 15. dni daného měsíce se provede „stržení“ stravného na měsíc následující.

5. Odhlašování stravného se provádí: osobně nebo telefonicky (tel. č. 603 297 046)
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 13.30 hodin.
Pro děti resp. žáky ZŠ a MŠ: Pokud se strávníci nestihnou odhlásit ze stravování den předem, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době výdeje obědů. V ostatní dny absence na stravování nárok nemají. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů. Zdraví strávníci stravující se v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. Pokud strávníci využijí stravování ve školní jídelně v době prázdnin či nemoci, jsou povinni zaplatit provozní a mzdovou režii.

6. Úřední hodiny pro styk se strávníky Po – Pá od 7.00 do 8.00 hodin a od 11.00 do 12.00 hodin.

7. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době stanovené ředitelstvím školy.

 

Ing. David Kalousek
ředitel ZŠ a MŠ Úsov