ZŠ Úsov_Šablony III

Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 2.6.2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“) o poskytnutí dotace ve výši 649 333,00 Kč na realizaci projektu ZŠ Úsov_Šablony III s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017564. Projekt je realizován od 1.9.2020 do 31.8.2022 a předpokládá uskutečnění následujících aktivit resp. šablon:

Základní škola:

  • 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ (1x Slovensko, 2x Island, 2x Švédsko)
  • 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání var. a) 64 hodin
  • 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ (2x)
  • 3.II/12 Projektový den ve výuce (1x)

 

Mateřská škola:

  • 3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (1x)
  • 3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ (1x Irsko, 1x Slovensko)
  • 3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – var. a) 64 hodin/64 týdnů (1x)
  • 3.I/9 Projektový den ve výuce (1x)
  • 3.I/10 projektový den mimo školu (5x)