Aktuálně

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, od 1.10.2021, začíná naše škola využívat školní informační systém ŠKOLAONLINE (informační video k této aplikaci najdete na https://www.youtube.com/watch?v=7T2bwNhxjDo),který bude zároveň sloužit i Vám, zákonným zástupcům jako informační  zdroj o prospěchu, chování či absenci Vašich dětí . Zároveň je možné v prostředí této aplikace komunikovat s učiteli, ať už třídními, tak jednotlivých předmětů ve třídě.

V 1. pololetí letošního školního roku bychom se rádi zaměřili na zadávání známek či chování v elektronické žákovské knížce, od pololetí druhého pak i na zbylé moduly včetně elektronické třídní knihy. Po celý školní rok pak bude zachováno zapisování informací včetně prospěchu do klasické žákovské knížky.

Systém skolaonline bude nastaven pro rodiče žáků 3. – 9. třídy, přičemž v rámci hodnocení žáků má každá známka určitou váhu. Chtěl bych upozornit, že aplikace počítá průměrnou známku v předmětu, ovšem tato nemusí striktně odpovídat výsledné známce na vysvědčení za pololetí, a to vzhledem ke skutečnosti, že některé aspekty v rámci výuky nelze přímo klasifikovat známkou – typickým příkladem může být plnění povinností v hodinách, aktivní práce v hodinách atd.

Pevně věřím, že uvedená platforma se stane vedle klasické žákovské knížky online informačním nástrojem pro vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a naší školou.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici na tel. č. 737 560 626. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

 


Vážení rodiče, milí žáci,

Dle sdělení MŠMT končí k 10.9.2021 platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) a od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.


Informace k testování 6.9. a 9.9.2021

V pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9.2021 proběhne další preventivní testování žáků. V tyto dny přijdou žáci klasicky na 1. vyučovací hodinu, před jejímž začátkem budou následně preventivně testováni antigenními testy. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném testování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě testování žáků 1. – 3. třídy je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován bezprostředně po příchodu do družiny.

Upozorňujeme, že každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy provést dezinfekci rukou prostředkem v nádobě s dávkovačem a zakrýt dýchací cesty (respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Žáci základní školy při vzdělávání jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (rouška). Z této povinnosti jsou vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu a dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. V obou případech je nutné toto doložit lékařským potvrzením. Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení.

Zakrytí dýchacích cest je povinné ve všech vnitřních společných prostorech školy tedy např. na chodbách, sociálních zařízeních či ve školní jídelně. Ve třídách žáci respirátory ani roušky specifikované výše mít nemusí.

Pokud dítě neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Upozorňujeme, že nemocné osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do školy vpuštěny!

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.

Kompletní hygienická i protiepidemická pravidla a informace k testování žáků najdete zde: Hygienická pravidla a testování


Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k aktuálním protiepidemickým podmínkám a doporučení skupinové izolace žáků, nebudou placené svačinky v měsíci září k dispozici. Pokud se nákazová situace nebude zhoršovat, předpokládáme poskytování svačinek od měsíce října. Děkujeme za pochopení!


Informace k začátku školního roku 2021/2022

Ve středu 1.9.2021 začíná školní rok 2021/2022. V tento den přijdou žáci na 8:00 přímo do svých tříd (výjimkou budou žáci 1. třídy, kteří budou čekat před budovou školy), kde budou následně preventivně testováni antigenními testy. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném testování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19), případně žák doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě testování žáků 1. – 3. třídy je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Klasické slavnostní zahájení v tělocvičně tak, jak jsme byli zvyklí z minulých let, z důvodu nastavených protiepidemických opatření, neproběhne.

Upozorňujeme, že každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy provést dezinfekci rukou prostředkem v nádobě s dávkovačem a zakrýt dýchací cesty (respirátor nebo obdobný prostředek vždy bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Žáci základní školy při vzdělávání jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (rouška). Z této povinnosti jsou vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu a dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest. V obou případech je nutné toto doložit lékařským potvrzením. Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení.

Pokud dítě neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.

Upozorňujeme, že nemocné osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou do školy vpuštěny!

1.9. tak proběhne pouze testování žáků (20 minut) a dále třídní učitelé seznámí žáky s průběhem výuky ve čtvrtek 2.9. a pátek 3.9.2021 (cca 15 minut). Poté první školní den pro žáky končí a odcházejí domů.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 24.5.2021 se i všichni žáci 2. stupně navrací k prezenční čili školní výuce bez rotačního režimu, jak tomu bylo v předchozích týdnech. Testování bude u všech žáků 1. i 2. stupně prováděno pouze 1x týdně při nástupu do školy čili v pondělí, přičemž k testování budou využity MŠMT dodané antigenní Flowflex testy, které jsou co se týče odběru i vyhodnocení vzorků téměř shodné s doposud využívanými testy. Pro představu video k testování i instruktážní leták najdete na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Chod školního klubu pro žáky 2. stupně se vrací ke standartnímu režimu jak tomu bylo na začátku školního roku. Zároveň se upouští od tzv. homogenity skupin žáků, kdy v rámci výuky či školního klubu tak mohou být společně žáci několika tříd.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17.5.2021 se žáci 1. stupně navrací všichni k prezenční čili školní výuce bez rotačního režimu, jak tomu bylo v předchozích týdnech. Testování bude u těchto žáků prováděno pouze 1x týdně při nástupu do školy čili v pondělí.

Chod školní družiny i dětského klubu se vrací ke standartnímu režimu jak tomu bylo na začátku školního roku. Zároveň se upouští od tzv. homogenity skupin žáků a v rámci školní družiny či klubu tak mohou být společně žáci několika tříd.

Žáci 2. stupně ještě v týdnu od 17.5.2021 pokračují v rotačním režimu (viz níže) s testováním 2x týdně (pondělí, čtvrtek).

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 10.5.2021 dochází k dalšímu rozvolňování protiepidemických opatření týkající se škol, kdy se k prezenční výuce navracejí i žáci 2. stupně ovšem v týdenních rotacích čili střídání se dle následujícího schématu:

Týden od 10.5.2021 do 14.5.2021:

 • 6. a 8. třída – prezenční výuka ve škole
 • 7. a 9. třída – distanční výuka z domova
 • Připomínáme, že v úterý 11.5.2021 je z důvodu odstávky elektrické energie vyhlášeno ředitelské volno

Týden od 17.5.2021 do 21.5.2021:

 • 6. a 8. třída – distanční výuka z domova
 • 7. a 9. třída – prezenční výuka ve škole

V dalších týdnech se pak bude střídání tříd opakovat.

Podmínkou pro účast ne prezenčním vzdělávání ve škole je podstoupení antigenního testu 2x týdně. Pokyny k testování na naší škole najdete zde: Pokyn k testování žáků 2. stupně

Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku.

V případě, že  dítě vykazuje níže uvedené příznaky na COVID-19, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených výše. Těmito příznaky jsou:

 • zvýšená tělesná teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Školní klub bude v běžném provozu v odpoledních hodinách po vyučování.

Provoz školní jídelny:

 • Všichni žáci 2. stupně, kteří se navracejí k prezenční výuce a před uzavřením škol docházeli na obědy, mají obědy automaticky nahlášeny. V případě, že žák nebude mít zájem o odběr obědů, je třeba si je odhlásit u vedoucí školní jídelny.
 • Prezenčně vzdělávaní žáci se budou stravovat ve školní jídelně za dodržení příslušných hygienických pravidel.
 • Žáci na distanční výuce mají možnost odebírání obědů do jídlonosičů, konzumace obědů přímo v jídelně však pro tyto žáky není možná.

Veškeré informace k testování jsou uvedeny na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice popř. videonávod na používaný antigenní test najdete na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4. Doporučujeme se s tímto videem blíže seznámit, aby samotestování probíhalo co nejsnadněji.

Letáky pro rodiče:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků naleznete zde: Testování žáků ve školách

Kompletní manuál pro testování ve školách najdete zde: MŠMT manuál k testování

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest najdete zde: Ochrana dýchacích cest

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

 

 


 


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12.4.2021 dochází k rozvolňování protiepidemických opatření týkajících se škol, kdy se k prezenční výuce navracejí žáci 1. stupně ovšem v týdenních rotacích čili střídání se dle následujícího schématu:

Týden od 12.4.2021 do 16.4.2021:

 • 1. – 3. třída – prezenční výuka ve škole
 • 4. – 5. třída – distanční výuka z domova

Týden od 19.4.2021 do 23.4.2021:

 • 1. – 3. třída – distanční výuka z domova
 • 4. – 5. třída – prezenční výuka ve škole

V dalších týdnech se pak bude střídání tříd opakovat.

Pokyny k testování na naší škole najdete zde: Pokyn k testování u žáků 1. stupně

Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku.

V případě, že  dítě vykazuje níže uvedené příznaky na COVID-19, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených výše. Těmito příznaky jsou:

 • zvýšená tělesná teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Školní družina resp. dětský klub bude v běžném provozu tedy v ranních hodinách od 5:20 do 7:30 v odpoledních hodinách pak do 17:00 popř. déle dle potřeb rodičů. Důraz bude kladen na dodržení homogenity skupin, tedy žáci tříd se v uvedených zařízeních nebudou potkávat.

Provoz školní jídelny:

 • Prezenčně vzdělávaní žáci se budou stravovat ve školní jídelně za dodržení příslušných hygienických pravidel.
 • Žáci na distanční výuce mají možnost odebírání obědů do jídlonosičů, konzumace obědů přímo v jídelně však pro tyto žáky není možná.

Veškeré informace k testování jsou uvedeny na webových stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice popř. videonávod na používaný antigenní test najdete na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4. Doporučujeme se s tímto videem blíže seznámit, aby samotestování probíhalo co nejsnadněji.

Letáky pro rodiče:

Celé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví je k dispozici zde: Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků naleznete zde: Testování žáků ve školách

Opatření k testování žáků 9. ročníků pro účely přijímacích zkoušek: Testování u přijímacích zkoušek

Kompletní manuál pro testování ve školách najdete zde: MŠMT manuál k testování

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest najdete zde: Ochrana dýchacích cest

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


 

DOKUMENTY K ZÁPISU:

 • Žádost o přijetí
 • Žádost o odklad
 • Doporučující materiál MŠMT pro rodiče předškoláků obsahující základní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné a že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vážení pedagogové, milí žáci, rodiče, prarodiče, přátelé školy,

blíží se 28. březen, který je v naší republice již od roku 1955 vyhlášen jako Den učitelů. Toto datum není vybráno náhodně, jedná se o den narození Jana Amose Komenského, označovaného mnohými  za Učitele národů.

Dovolte mi tedy s blížícím se uvedeným datem poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za dosavadní práci a zajištění výchovy i vzdělávání v měnících se podmínkách letošního školního roku.

Rád bych svůj dík v letošním školním roce směřoval i k žákům, rodičům či prarodičům za celkový přístup k distanční formě vzdělávání.

Vím jak náročná distanční forma vzdělávání je, jaké nároky na všechny zúčastněné klade, kolik úsilí je všemi potřeba při online práci vynaložit, a o to více mne těší fakt, že se prakticky všichni žáci naší školy aktivně zapojili do tohoto způsobu vzdělávání.

Jako výraz vděku vyhlašuji pátek 26.3.2021 jako volný den, chcete-li jako den bez úkolů (takto jsme jej ostatně nazvali před necelým rokem v době jarního uzavření škol). V tento den tedy nebude probíhat online výuka.

Využijte jej k odpočinku, relaxaci, načerpání sil a energie do dalších dnů, popřípadě k zapojení se do soutěže, kterou k dnešnímu datu vyhlašujeme. Soutěž nese název „Jak zvládáme online výuku“ a jde v ní o to, co nejoriginálnějším, nejúsměvnějším či nejvtipnějším způsobem vyjádřit své zkušenosti s online výukou. Podrobnosti k soutěži naleznete v přiloženém souboru: Vyhlášení soutěže online výuka

Na závěr mohu prozradit, že počátkem příštího týdne budou zveřejněny turnusy příměstských táborů, které, alespoň v to pevně doufám, se v měsících červenci a srpnu na naší škole uskuteční. Již nyní mohu zmínit, že tematicky budou velmi zajímavě zaměřeny, těšit se tak žáci mohou na vodácký či chovatelský příměstský tábor, které budou mít zázemí ve zmodernizované keramické dílně v suterénu školy (viz přiložené foto).

Hezké a pokud možno klidné jarní dny přeje

 

David Kalousek

ředitel školy


Vážení rodiče, informace ve věci ošetřovného naleznete na https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


Vážení rodiče,

dle vládního nařízení se od pondělí 1.3.2021 uzavírají školy a na distanční výuku tak přechází i žáci 1. a 2. třídy.

Připomínám, že žáci mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Všichni žáci 1. a 2. třídy budou mít od pondělí 1.3. obědy automaticky odhlášeny a pokud budete mít o odběr obědu zájem, je třeba jej nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603297046)! Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a ochrana dýchacích cest – respirátor či chirurgická rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.

O upřesňujících skutečnostech a dalším vývoji týkajícím se provozu školy Vás budeme průběžně informovat.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí 1.3.2021 povinností všech osob pohybujících se ve škole, tedy i žáků, nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, zjednodušeně chirurgickou roušku případně dětskou nano roušku. Jakékoliv jiné ochranné prostředky dýchacích cest např. látkové roušky nebudou povoleny. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, v následujícím týdnu od 22.2.2021 zůstává škola ve stejném režimu jako tomu bylo doposud tzn. žáci 1. a 2. třídy mají prezenční výuku ve škole, ostatní třídy pokračují v distanční neboli online formě výuky.


Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení MŠMT zůstávají školy i přes neprodloužení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud. I v následujícím týdnu od 15.2.2021 budou žáci 1. a 2. třídy chodit do školy na prezenční výuku, ostatní třídy pokračují v distanční neboli online formě výuky.Vážení rodiče, milí žáci,

i v příštím týdnu tj. od 1.2. do 5.2.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. a 2. třída se bude učit prezenčně ve škole, ostatní třídy pak distančně, tedy online z domova.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu tj. od 25.1. do 29.1.2021 budeme pokračovat v nastaveném režimu výuky tzn. 1. a 2. třída se bude učit prezenčně ve škole, ostatní třídy pak distančně, tedy online z domova. Ve čtvrtek 28.1.2021 bude žákům 1. a 2. třídy předáno vysvědčení, pro žáky ostatních tříd zašlou třídní učitelé obsah vysvědčení do emailových schránek rodičů. V pátek 29.1.2021 žáky čekají plánované pololetní prázdniny.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k pokračující neutěšené epidemiologické situaci rozhodla Vláda ČR na svém čtvrtečním zasedání dne 7.1.2021 o prodloužení opatření proti šíření koronaviru podle stupně 5 protiepidemického systému PES, který se vztahuje i na provoz školy. V následujících dvou týdnech od 11.1.2021 do 22.1.2021 tak budeme pokračovat v současném režimu výuky tedy:

Prezenční čili výuka ve škole bude zachována pouze pro žáky 1. a 2. ročníku (žáci musí mít během pobytu ve škole roušku, doporučujeme mít náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce).
Ostatní ročníky pokračují na distanční tedy online výuce z domova, přičemž informace o výuce budeme i nadále vyvěšovat na úvodní stránce u jednotlivých tříd popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.
Dále připomínám, že žáci 3. – 9. ročníku mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Pokud jste doposud dotovaného obědu nevyužívali a měli byste nově o odběr obědu zájem, je třeba jej nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) !  Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.
Školní družina bude pro žáky 1. a 2. ročníku v provozu, ovšem při zachování homogenity skupin. Proto žáci 1. ročníku budou v 1. oddělení školní družiny a žáci 2. ročníku pak ve 2.oddělení.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Pevně věřím, že se situace začne co nejdříve zlepšovat a žáci se tak budou moci opět navrátit k prezenční výuce ve škole. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k současné epidemiologické situaci se Vláda České republiky na svém zasedání dne 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání od 27.12. 2020 do 10.1.2021.

Prezenční čili výuka ve škole bude zachována pouze pro žáky 1. a 2. ročníku (žáci musí mít během pobytu ve škole roušku, doporučujeme mít náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce).
Ostatní ročníky přecházejí na distanční tedy online výuku z domova, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat na úvodní stránce u jednotlivých tříd popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.
Školní družina bude pro žáky 1. a 2. ročníku v provozu, ovšem při zachování homogenity skupin. Proto žáci 1. ročníku budou v 1. oddělení školní družiny a žáci 2. ročníku pak ve 2.oddělení.
Žáci 3. – 9. ročníku mají i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Upozorňuji, že všichni žáci 3. – 9. ročníku, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd od pondělí 4.1. 2021 odhlášený. V případě zájmu o odběr obědů je potřeba tyto nahlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) !  Oběd je pak možno vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Konzumace obědů přímo ve školní jídelně v tomto případě není možná.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že se v co nejkratším čase opět všichni navrátíme ke klasické čili prezenční výuce ve škole. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21.12. a 22.12. 2020 jako volné dny, kdy není povinné vzdělávání distančním způsobem a zároveň se žákům školní stravování neposkytuje. O tyto dny se tak de facto prodlužují vánoční prázdniny. Žáci tak v tomto kalendářním roce půjdou do školy naposledy v pátek 18.12.2020 a po novém roce se do školy vrátí v pondělí  4.1.2021. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


OTEVŘENÍ TĚLOCVIČNY PRO VĚŘEJNOST
Od 3.12.2020 je tělocvična pro individuální sporty do počtu 10-ti účastníků za dodržení protiepidemických podmínek (účastníci musí mít roušky) otevřena.

Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu pokračujících protiepidemických opatření se zájmové kroužky při DDM Magnet Mohelnice i přes návrat žáků do školy konat v měsíci prosinci nebudou. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, je předpoklad jejich realizace od měsíce ledna 2021. Z hlediska administrativního je třeba odevzdat zápisné do kroužků v plné výši, přičemž jakmile se kroužky opět otevřou, bude alikvotní částka, stejně jako v jarním období, žákům vrácena. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče,
od pondělí 30.11.2020 je opět povolena osobní přítomnost zbývajících žáků 1. stupně (3. – 5. třída) a 2. stupně ve škole.
Výuka na 1. stupni bude probíhat dle zářijového rozvrhu, pouze v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv a hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny jiným vzdělávacím obsahem. Žáci docházející na oběd mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046). V ranních hodinách je od 5:20 v provozu dětský klub a školní družina, v odpoledních hodinách pak do 17:00 případně déle dle potřeb rodičů. Provoz školní družiny i dětského klubu je možný pouze při zachování homogenity skupin tzn. že žáci různých tříd nemohou být v uvedených zařízeních společně v jedné místnosti. Z tohoto pohledu budou žáci rozděleni podle tříd a činnost takovéto skupiny bude probíhat v samostatné místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka. Nadále zůstává zachován provoz 1. oddělení školní družiny pro žáky 1. ročníku, 2. oddělení pro žáky 2. ročníku.  Provoz případných dalších skupin, složených ze žáků 3., 4. či 5. ročníku, bude upřesněn a to podle zájmu rodičů o umístění dítěte v dopoledních či odpoledních hodinách.
Výuka na 2. stupni bude probíhat formou tzv. rotační výuky, což znamená, že třídy na 2. stupni (vyjma 9. ročníku) se budou na prezenční výuce ve škole po týdnu střídat a to následovně:
Třída Týden
30.11. – 4.12. 7. – 11.12. 14. – 18.12. 21. a 22.12.
6. Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka
7. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
8. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
9. Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka

POZN: prezenční výuka = školní výuka            distanční výuka = online výuka z domova

Prezenční výuka na 2. stupni bude probíhat dle rozvrhu z počátku školního roku tzn. včetně „výchov“ s výjimkou tělesné výchovy, která z důvodů protiepidemiologických nebude realizována. Distanční výuka pak dle rozvrhu, který bude vyvěšován na webových stránkách školy vždy v pátek před zahájením distanční výuky.
I žáci na 2. stupni musí mít během pobytu ve škole roušky, doporučujeme mít jednu náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce.
Žáci docházející na oběd v rámci prezenční výuky mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046).V odpoledních hodinách je od 12:40 do 13:30 zajištěn provoz školního klubu.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, dle sdělení MŠMT k provozu škol a školských zařízení by se návrat žáků zpět do škol k prezenční výuce měl uskutečnit od 30.11.2020, kdy by se měly vrátit zbývající ročníky 1. stupně (3. – 5. třída) a 9. třída. Ostatní třídy 2. stupně tedy 6., 7. a 8. by měly nastavenu tzv. rotační (střídavou) výuku, kdy jeden týden budou ve škole a druhý týden pak doma na distanční výuce. Bližší informace zveřejníme v průběhu příštího týdne. V případě dotazů jsem Vám k dispozici na tel. č. 737 560 626. Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení Ministerstva zdravotnictví zůstávají školy i nadále uzavřené tzn. že od pondělí 2.11.2020 pokračujeme v nastavené distanční výuce. Žáci mají opět nárok na oběd za dotovanou cenu, pokud chcete tohoto využívat, je potřeba obědy nahlásit u vedoucí školní jídelny p. Roháčové (tel. č. 603 297 046).
Ing. David Kalousek, ředitel školy
———————————————————————————————————————
Formulář žádosti o ošetřovné naleznete na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
————————————————————————————————————————————-
ICT nástěnku pro podporu distanční výuky pro rodiče a žáky zpracovanou v rámci projektu MAP Mohelnicko II najdete na https://cs.padlet.com/ictmohelnicko/podporaMAP
————————————————————————————————————————————-
Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou téměř 14 dnů distanční výuky, během níž jsme se všichni snažili o to, abychom nejen neztratili kontakt s Vámi, ale hlavně pokračovali určitou formou ve vzdělávání žáků v hlavních předmětech. Věřím, že nastavená forma komunikace prostřednictvím platformy Microsoft Teams je a bude dobrou alternativou pro distanční výuku, i když jsem si vědom problémů a komplikací, které s touto formou vzdělávání nastávají a nastávat bohužel i budou. Snažíme se Vám vypomoci se zapůjčováním techniky ve formě notebooků či tabletů, nicméně vím, že pouze technika vše nevyřeší, protože důležité je také internetové připojení, se kterým míváme určité problémy i v naší organizaci. I přes toto všechno pevně doufám, že v souvislosti s nabytými zkušenostmi z distanční výuky problémů bude ubývat a výuka se bude zkvalitňovat, nicméně je nám všem jasné, že distanční výuka, ať je sebekvalitnější, nemůže nahradit výuku ve škole s bezprostřední interakcí s vyučujícími a sociálními kontakty s ostatními žáky. Přál bych si, abychom se se žáky mohli co nedříve opět do školy navrátit, ovšem vládou slibovaný termín 2.11. bere pomalu a jistě za své a spíše očekávám uzavření školy na delší dobu. Ovšem to jsou pouze mé domněnky a nám všem nezbývá, než se chovat zodpovědně dle vládních nařízení, dodržovat nastavená hygienická opatření a čekat….K tomuto přikládám letáček z MŠMT. Dále připomínám, že v příštím týdnu od 26.10. mají všichni žáci volno, tudíž nebude probíhat distanční výuka. S tím také souvisí to, že žáci během těchto dnů nebudou mít nárok na dotované obědy a automaticky jsou všichni odhlášeni. Pokud tedy pro své děti budete chtít oběd ze školní jídelny, je třeba jej nahlásit, ovšem za plnou cenu pro cizí strávníky, tedy 65 Kč.
Na závěr Vás prosím, abyste sledovali naše webové stránky či stránky na facebooku, kde budu průběžně zveřejňovat informace, které ze strany ministerstev obdržím.
Všem přeji hezké následující dny a především pevné zdraví.
Ing. David Kalousek, ředitel školy

—————————————————————————————————————————————

Dopis odborné společnosti praktických dětských lékařů ve věci testování: Dopis KÚ-OLK-testování

—————————————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci,
postupně začínáme pro distanční výuku využívat platformu Microsoft Teams. K tomuto budeme zveřejňovat videa, abychom Vám počáteční seznámení se s touto aplikací co nejvíce ulehčili. Všechna videa jsou k dispozici na kanálu youtube s názvem zsms usov na https://www.youtube.com/channel/UCz4trM_eYdvN7vBDUWi5RUQ
1. Video – úvod, jak se přihlásit atp. https://www.youtube.com/watch?v=UOKE1oRXlHk&t=133s
2. video – připojení ke schůzce: https://www.youtube.com/watch?v=qKMX6Z7wOr8&t=47s
3. video – odevzdávání úkolů https://www.youtube.com/watch?v=FaxxEFzx4rE&t=17s
5. video – zpracování a odevzdání úkolu, pokud mi vyučující při k zadání soubor https://www.youtube.com/watch?v=lJnUCFeAqds&feature=youtu.be
———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci,
jak jistě víte, od zítřejšího dne čili středy 14.10. 2020 zůstanou všichni žáci školy doma na distančním vzdělávání, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat na úvodní stránce u jednotlivých tříd popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.
Dále se přerušuje provoz školní družiny, školního i dětského klubu.
Dle sdělení z MŠMT mají žáci i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Tento si mohou vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče nebo konzumovat přímo ve školní jídelně pod dohledem pedagogických pracovníků, samozřejmě za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Zároveň při stravování platí všechna pravidla chování stanovená ve vnitřním řádu školní jídelny. Upozorňuji, že všichni žáci, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd již od středy 14.10. nahlášený a je povinností zákonných zástupců jej případně odhlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) ! Při neodhlášení oběd „propadá“ !
Množí se dotazy ohledně ošetřovného. Zatím vím jen to, že v legislativním návrhu figuruje ošetřovné ve výši 60% průměrného výdělku pro děti do 10 let a pro uplatnění nároku nebude muset škola vydávat potvrzení, bude stačit čestné prohlášení rodiče. Do schválení této legislativní části můžeme jako škola na vyžádání potvrzení vydat.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že následujících 8 pracovních dnů do podzimních prázdnin všichni zvládneme. Po podzimních prázdninách by se žáci měli do školy opět navrátit. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče,

z důvodu opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8.10.2020 Vás tímto informuji o všech důležitých skutečnostech týkající se naší organizace.

Pro mateřskou školu se stávající režim nemění, pouze nebude probíhat plavecký výcvikový kurz. Upozornění: 13.10. bude z důvodu odstávky elektrické energie přerušen provoz.

U 1. stupně se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), režim sportovní činnosti tedy tělesné výchovy se nemění, pouze nebude probíhat plavecký výcvikový kurz. Upozornění: 13.10. je z důvodu odstávky elektrické energie vyhlášeno ředitelské volno.

U 2. stupně základních škol se od pondělí 12. 10. 2020 zavádí tzv. střídavá výuka znamenající to, že polovina tříd se bude vzdělávat prezenčně (ve škole) dle platného rozvrhu, polovina pak distančně (z domova).

Harmonogram rozdělení tříd na následující dva týdny:

Týden 12. – 16. října Týden 19. – 23. října
Výuka ve škole Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně
8. třída 6. třída 6. třída 8. třída
9. třída 7. třída 7. třída 9. třída
UPOZORNĚNÍ

13.10. je vyhlášeno ředitelské volno, výuka neprobíhá

 

Zároveň je umožněn odběr dotovaných obědů do jídlonosičů pro ty žáky, kteří zůstanou doma na distanční výuce popř. obědy je nutné odhlásit u vedoucí školní jídelny na tel. č. 603 297 046. Provoz školní jídelny bude zachován ve stávajícím režimu za dodržování přísných hygienických opatření. UPOZORNĚNÍ: 13.10. bude z důvodu odstávky elektrické energie přerušen provoz.

Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na dny 26. a 27. 10.2020 volno, 28.10. je státní svátek a 29.10. i 30.10. pak podzimní prázdniny čili celý tento týden budou žáci doma bez distanční výuky.

V neposlední řadě se až do odvolání přerušuje činnost školního klubu pro žáky 2. stupně, který vede paní Zdenka Janíčková, přerušuje se výuka plavání, pozastavuje se činnost zájmových kroužků a tělocvična je uzavřena pro veřejnost.

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte na tel. č. 737 560 626. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření, které se týkají i zítřejšího uzavření bazénů, plavecký výcvik žáků 1. – 4. třídy se od zítřejšího dne tedy pátku 9.10. 2020 přerušuje. Žáci se tak budou učit dle platného rozvrhu. Pokud mají v rozvrhu v pátek tělocvik, je potřeba si vzít i cvičební úbor. Děkujeme za pochopení.

——————————————————————————————————————–

UPOZORNĚNÍ Z POHLEDU NÁKAZOVÉ SITUACE NA ŠKOLE

Vážení strávníci, vážení rodiče, rád bych Vás informoval, že po pozitivním testu na COVID-19 i u druhé z pracovnic školní jídelny jsme se zbylými zaměstnankyněmi,  včetně mne, podstoupili dobrovolně testy, které prokázaly negativitu na přítomnost koronaviru tzn., že nemoc u ostatních zaměstnankyň nebyla prokázána. I nadále ovšem budeme dodržovat přísná hygienická opatření včetně desinfekce prostor školní jídelny a kuchyně ozonem. S pozdravem a přáním pokud možno klidných dnů Ing. David Kalousek, ředitel školy

—————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče, je mou povinností Vás informovat, že se v naší organizaci vyskytly pozitivní případy na onemocnění COVID-19. Od včerejšího odpoledne, tedy úterý 6.10.2020 máme 2 pracovnice školní jídelny pozitivně testované, jedna z nich byla v domácím léčení  již více jak 10 dnů od doby, kdy se u ní projevila nevolnost, druhá pak od pátku 2.10. ,kdy se u ní objevily příznaky typické pro onemocnění COVID-19. Z hlediska opatření ze strany Krajské hygienické stanice není potřeba testovat i další pracovnice školní jídelny, nicméně jsme usoudili, že z důvodu ochrany zdraví našich strávníků bude vhodné testy dobrovolně podstoupit. Výsledky budeme vědět nejpozději v pátek 9.10.. Do té doby dodržujeme přísné hygienické podmínky provozu včetně odpolední dezinfekce všech prostor školní jídelny ozonem.

Co se týče mateřské školy, tak zde je pouze jedna osoba v karanténě, protože se nemoc objevila v rodinném kruhu.

Na základní škole máme od úterního večera potvrzen pozitivní případ u jednoho pedagogického pracovníka a dva žáky. Pedagogický pracovník nebyl s dětmi v kontaktu již od minulého týdne konkrétně úterý, navíc ještě před tím měl po celou dobu pedagogické práce roušku. Žáci byli taktéž již od minulého týdne doma a navíc jako opatření měli žáci dotčených tříd neustále roušky.

Chtěl bych dodat, že v rámci provozu školy dodržujeme stanovená hygienická pravidla, jejíž správnost ověřovala v minulých dnech hygienická stanice při namátkové kontrole. Pravomoc karantény určité části školy či uzavření školy jako celku má v rukou Krajská hygienická stanice, která prozatím nám nic takovéhoto nesdělila. Jsme také v úzkém kontaktu s našim „závodním“ lékařem MUDr. Antonínem Kutálkem a konzultujeme s ním další postup.

Pevně věřím, že se situace nebude dále dramatizovat, nicméně Vás prosím, abyste sledovali zdravotní stav Vašich dětí a v případě příznaků jako je zvýšená teplota, dušnost, kašel či ztráta chuti a čichu ihned informovali svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici na tel. č. 737 560 626. S pozdravem a přáním pokud možno klidných dnů Ing. David Kalousek, ředitel ZŠ a MŠ Úsov

—————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče, z důvodu vládních opatření souvisejících s nákazovou situací COVID-19 je pro žáky 2. stupně stanovena od pátku 18.9.2020 povinnost mít roušky i během výuky. Víme, že to pro žáky není jednoduchá situace, a proto se budeme snažit jim vše co nejvíce ulehčit, nicméně naší povinností je nařízení respektovat. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie ve středu 30.9.2020 vyhlašuji na tento den pro Základní školu ředitelské volno. Děkuji za pochopení.

Ing. David Kalousek, ředitel školy

 

AKTUALIZACE ZE DNE 10.9.2020!

Vážení rodiče, vzhledem k vládnímu opatření souvisejícímu s nákazou COVID-19 jsou ve společných prostorech školy (chodby, šatny, jídelna atp.) povinné roušky. Bylo by vhodné Vaše dítě vybavit 2 ks roušek na den a sáčkem na jejich uložení. V případě zapomenutí se mohou žáci obrátit přímo na mne, mohu poskytnout roušku náhradní. Během vyučování žáci mít roušky nemusí. Dále je od pátku 11.9. až do odvolání vstup dospělých osob do školy zakázán. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

————————————————————————————————————————————

Pravidla provozu od 1.9.2020 najdete zde: Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků v souvislosti s provozem školy ve školním roce 2020_2021 vzhledem ke COVID-19.

Nastavení hygienických podmínek na naší škole pak zde: Stanovená hygienická a protiepidemická pravidla

Školní jídelna:

Provoz pro žáky od 2.9.2020.

Je nutné nahlásit obědy případně svačinky nejpozději 1.9.2020 vedoucí školní jídelny p. Roháčové, tel. č. 603 297 046.

Školní družina: provoz od 1.9.2020 – po ukončení zahájení nového školního roku mohou být žáci ve družině do 12:30.

Od 2.9.2020 pak bude v provozu II. oddělení školní družiny i dětský klub. Od 7.9.2020 pak pro žáky 2. stupně i školní klub. Bližší informace k těmto zařízením najdete v přiloženém souboru zde: Péče o žáky na ZŠ Úsov

Pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte do některého uvedeného zařízení, stačí do deníčku či žákovské knížky uvést v jakém čase byste chtěli zajistit péči o něj. Na základě tohoto sdělení pak provedeme rozřazení do zařízení a pošleme Vám zápisní lístky příp. další informace k provozu.

 

První týden nebude odpolední vyučování, žáci 1. stupně budou mít 4 hodiny, 2. stupně pak 5 hodin.

 

Věřím, že epidemiologická situace bude příznivá a nebude se zhoršovat a tudíž nebude nutno během školního roku upravovat nastavená pravidla výuky.

Zároveň doufám, že nastavený systém péče o Vaše děti v době, kdy potřebujete brzy ráno do zaměstnání popř. se v odpoledních hodinách v zaměstnání zdržíte, bude pro Vás optimálním. Na druhou stranu jsme připraveni Vám maximálně vyjít vstříc a dobu provozu, zejména dětského klubu, případně upravit.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici na tel. č. 737 560 626.     Ing. David Kalousek, ředitel školy