Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Aktuálně

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
od pondělí 30.11.2020 je opět povolena osobní přítomnost zbývajících žáků 1. stupně (3. – 5. třída) a 2. stupně ve škole.
Výuka na 1. stupni bude probíhat dle zářijového rozvrhu, pouze v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv a hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny jiným vzdělávacím obsahem. Žáci docházející na oběd mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046). V ranních hodinách je od 5:20 v provozu dětský klub a školní družina, v odpoledních hodinách pak do 17:00 případně déle dle potřeb rodičů. Provoz školní družiny i dětského klubu je možný pouze při zachování homogenity skupin tzn. že žáci různých tříd nemohou být v uvedených zařízeních společně v jedné místnosti. Z tohoto pohledu budou žáci rozděleni podle tříd a činnost takovéto skupiny bude probíhat v samostatné místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka. Nadále zůstává zachován provoz 1. oddělení školní družiny pro žáky 1. ročníku, 2. oddělení pro žáky 2. ročníku.  Provoz případných dalších skupin, složených ze žáků 3., 4. či 5. ročníku, bude upřesněn a to podle zájmu rodičů o umístění dítěte v dopoledních či odpoledních hodinách.
Výuka na 2. stupni bude probíhat formou tzv. rotační výuky, což znamená, že třídy na 2. stupni (vyjma 9. ročníku) se budou na prezenční výuce ve škole po týdnu střídat a to následovně:
Třída Týden
30.11. – 4.12. 7. – 11.12. 14. – 18.12. 21. a 22.12.
6. Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka
7. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
8. Distanční výuka Prezenční výuka Distanční výuka Prezenční výuka
9. Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka Prezenční výuka

POZN: prezenční výuka = školní výuka            distanční výuka = online výuka z domova

Prezenční výuka na 2. stupni bude probíhat dle rozvrhu z počátku školního roku tzn. včetně „výchov“ s výjimkou tělesné výchovy, která z důvodů protiepidemiologických nebude realizována. Distanční výuka pak dle rozvrhu, který bude vyvěšován na webových stránkách školy vždy v pátek před zahájením distanční výuky.
I žáci na 2. stupni musí mít během pobytu ve škole roušky, doporučujeme mít jednu náhradní roušku uloženou v sáčku v aktovce.
Žáci docházející na oběd v rámci prezenční výuky mají tento automaticky přihlášený, pokud o stravování Vašeho dítěte nemáte zájem, je třeba oběd u vedoucí školní jídelny odhlásit (tel. 603 297 046).V odpoledních hodinách je od 12:40 do 13:30 zajištěn provoz školního klubu.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, dle sdělení MŠMT k provozu škol a školských zařízení by se návrat žáků zpět do škol k prezenční výuce měl uskutečnit od 30.11.2020, kdy by se měly vrátit zbývající ročníky 1. stupně (3. – 5. třída) a 9. třída. Ostatní třídy 2. stupně tedy 6., 7. a 8. by měly nastavenu tzv. rotační (střídavou) výuku, kdy jeden týden budou ve škole a druhý týden pak doma na distanční výuce. Bližší informace zveřejníme v průběhu příštího týdne. V případě dotazů jsem Vám k dispozici na tel. č. 737 560 626. Ing. David Kalousek, ředitel školy

Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení Ministerstva zdravotnictví zůstávají školy i nadále uzavřené tzn. že od pondělí 2.11.2020 pokračujeme v nastavené distanční výuce. Žáci mají opět nárok na oběd za dotovanou cenu, pokud chcete tohoto využívat, je potřeba obědy nahlásit u vedoucí školní jídelny p. Roháčové (tel. č. 603 297 046).
Ing. David Kalousek, ředitel školy
———————————————————————————————————————
Formulář žádosti o ošetřovné naleznete na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
————————————————————————————————————————————-
ICT nástěnku pro podporu distanční výuky pro rodiče a žáky zpracovanou v rámci projektu MAP Mohelnicko II najdete na https://cs.padlet.com/ictmohelnicko/podporaMAP
————————————————————————————————————————————-
Vážení rodiče, milí žáci, máme za sebou téměř 14 dnů distanční výuky, během níž jsme se všichni snažili o to, abychom nejen neztratili kontakt s Vámi, ale hlavně pokračovali určitou formou ve vzdělávání žáků v hlavních předmětech. Věřím, že nastavená forma komunikace prostřednictvím platformy Microsoft Teams je a bude dobrou alternativou pro distanční výuku, i když jsem si vědom problémů a komplikací, které s touto formou vzdělávání nastávají a nastávat bohužel i budou. Snažíme se Vám vypomoci se zapůjčováním techniky ve formě notebooků či tabletů, nicméně vím, že pouze technika vše nevyřeší, protože důležité je také internetové připojení, se kterým míváme určité problémy i v naší organizaci. I přes toto všechno pevně doufám, že v souvislosti s nabytými zkušenostmi z distanční výuky problémů bude ubývat a výuka se bude zkvalitňovat, nicméně je nám všem jasné, že distanční výuka, ať je sebekvalitnější, nemůže nahradit výuku ve škole s bezprostřední interakcí s vyučujícími a sociálními kontakty s ostatními žáky. Přál bych si, abychom se se žáky mohli co nedříve opět do školy navrátit, ovšem vládou slibovaný termín 2.11. bere pomalu a jistě za své a spíše očekávám uzavření školy na delší dobu. Ovšem to jsou pouze mé domněnky a nám všem nezbývá, než se chovat zodpovědně dle vládních nařízení, dodržovat nastavená hygienická opatření a čekat….K tomuto přikládám letáček z MŠMT. Dále připomínám, že v příštím týdnu od 26.10. mají všichni žáci volno, tudíž nebude probíhat distanční výuka. S tím také souvisí to, že žáci během těchto dnů nebudou mít nárok na dotované obědy a automaticky jsou všichni odhlášeni. Pokud tedy pro své děti budete chtít oběd ze školní jídelny, je třeba jej nahlásit, ovšem za plnou cenu pro cizí strávníky, tedy 65 Kč.
Na závěr Vás prosím, abyste sledovali naše webové stránky či stránky na facebooku, kde budu průběžně zveřejňovat informace, které ze strany ministerstev obdržím.
Všem přeji hezké následující dny a především pevné zdraví.
Ing. David Kalousek, ředitel školy

—————————————————————————————————————————————

Dopis odborné společnosti praktických dětských lékařů ve věci testování: Dopis KÚ-OLK-testování

—————————————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci,
postupně začínáme pro distanční výuku využívat platformu Microsoft Teams. K tomuto budeme zveřejňovat videa, abychom Vám počáteční seznámení se s touto aplikací co nejvíce ulehčili. Všechna videa jsou k dispozici na kanálu youtube s názvem zsms usov na https://www.youtube.com/channel/UCz4trM_eYdvN7vBDUWi5RUQ
1. Video – úvod, jak se přihlásit atp. https://www.youtube.com/watch?v=UOKE1oRXlHk&t=133s
2. video – připojení ke schůzce: https://www.youtube.com/watch?v=qKMX6Z7wOr8&t=47s
3. video – odevzdávání úkolů https://www.youtube.com/watch?v=FaxxEFzx4rE&t=17s
5. video – zpracování a odevzdání úkolu, pokud mi vyučující při k zadání soubor https://www.youtube.com/watch?v=lJnUCFeAqds&feature=youtu.be
———————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————
Vážení rodiče, milí žáci,
jak jistě víte, od zítřejšího dne čili středy 14.10. 2020 zůstanou všichni žáci školy doma na distančním vzdělávání, přičemž informace o výuce budeme vyvěšovat na úvodní stránce u jednotlivých tříd popř. budou předávány žákům prostřednictvím třídních učitelů.
Dále se přerušuje provoz školní družiny, školního i dětského klubu.
Dle sdělení z MŠMT mají žáci i při distanční výuce z domu nárok na dotovaný oběd. Tento si mohou vyzvednout v době od 11:15 do 12:45 do jídlonosiče nebo konzumovat přímo ve školní jídelně pod dohledem pedagogických pracovníků, samozřejmě za dodržení všech stanovených hygienických pravidel (desinfekce rukou a rouška). Zároveň při stravování platí všechna pravidla chování stanovená ve vnitřním řádu školní jídelny. Upozorňuji, že všichni žáci, kteří doposud docházeli na obědy, mají automaticky oběd již od středy 14.10. nahlášený a je povinností zákonných zástupců jej případně odhlásit u vedoucí školní jídelny (tel. č. 603 297 046) ! Při neodhlášení oběd „propadá“ !
Množí se dotazy ohledně ošetřovného. Zatím vím jen to, že v legislativním návrhu figuruje ošetřovné ve výši 60% průměrného výdělku pro děti do 10 let a pro uplatnění nároku nebude muset škola vydávat potvrzení, bude stačit čestné prohlášení rodiče. Do schválení této legislativní části můžeme jako škola na vyžádání potvrzení vydat.
Co se týče mateřské školy, tak ta zůstává v běžném režimu.
Situace není jednoduchá, nicméně věřím, že následujících 8 pracovních dnů do podzimních prázdnin všichni zvládneme. Po podzimních prázdninách by se žáci měli do školy opět navrátit. Pokud možno klidné dny všem přeje
Ing. David Kalousek, ředitel školy

————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče,

z důvodu opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 8.10.2020 Vás tímto informuji o všech důležitých skutečnostech týkající se naší organizace.

Pro mateřskou školu se stávající režim nemění, pouze nebude probíhat plavecký výcvikový kurz. Upozornění: 13.10. bude z důvodu odstávky elektrické energie přerušen provoz.

U 1. stupně se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv – výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), režim sportovní činnosti tedy tělesné výchovy se nemění, pouze nebude probíhat plavecký výcvikový kurz. Upozornění: 13.10. je z důvodu odstávky elektrické energie vyhlášeno ředitelské volno.

U 2. stupně základních škol se od pondělí 12. 10. 2020 zavádí tzv. střídavá výuka znamenající to, že polovina tříd se bude vzdělávat prezenčně (ve škole) dle platného rozvrhu, polovina pak distančně (z domova).

Harmonogram rozdělení tříd na následující dva týdny:

Týden 12. – 16. října Týden 19. – 23. října
Výuka ve škole Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně
8. třída 6. třída 6. třída 8. třída
9. třída 7. třída 7. třída 9. třída
UPOZORNĚNÍ

13.10. je vyhlášeno ředitelské volno, výuka neprobíhá

 

Zároveň je umožněn odběr dotovaných obědů do jídlonosičů pro ty žáky, kteří zůstanou doma na distanční výuce popř. obědy je nutné odhlásit u vedoucí školní jídelny na tel. č. 603 297 046. Provoz školní jídelny bude zachován ve stávajícím režimu za dodržování přísných hygienických opatření. UPOZORNĚNÍ: 13.10. bude z důvodu odstávky elektrické energie přerušen provoz.

Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo na dny 26. a 27. 10.2020 volno, 28.10. je státní svátek a 29.10. i 30.10. pak podzimní prázdniny čili celý tento týden budou žáci doma bez distanční výuky.

V neposlední řadě se až do odvolání přerušuje činnost školního klubu pro žáky 2. stupně, který vede paní Zdenka Janíčková, přerušuje se výuka plavání, pozastavuje se činnost zájmových kroužků a tělocvična je uzavřena pro veřejnost.

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte na tel. č. 737 560 626. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení rodiče, z důvodu mimořádných opatření, které se týkají i zítřejšího uzavření bazénů, plavecký výcvik žáků 1. – 4. třídy se od zítřejšího dne tedy pátku 9.10. 2020 přerušuje. Žáci se tak budou učit dle platného rozvrhu. Pokud mají v rozvrhu v pátek tělocvik, je potřeba si vzít i cvičební úbor. Děkujeme za pochopení.

——————————————————————————————————————–

UPOZORNĚNÍ Z POHLEDU NÁKAZOVÉ SITUACE NA ŠKOLE

Vážení strávníci, vážení rodiče, rád bych Vás informoval, že po pozitivním testu na COVID-19 i u druhé z pracovnic školní jídelny jsme se zbylými zaměstnankyněmi,  včetně mne, podstoupili dobrovolně testy, které prokázaly negativitu na přítomnost koronaviru tzn., že nemoc u ostatních zaměstnankyň nebyla prokázána. I nadále ovšem budeme dodržovat přísná hygienická opatření včetně desinfekce prostor školní jídelny a kuchyně ozonem. S pozdravem a přáním pokud možno klidných dnů Ing. David Kalousek, ředitel školy

—————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče, je mou povinností Vás informovat, že se v naší organizaci vyskytly pozitivní případy na onemocnění COVID-19. Od včerejšího odpoledne, tedy úterý 6.10.2020 máme 2 pracovnice školní jídelny pozitivně testované, jedna z nich byla v domácím léčení  již více jak 10 dnů od doby, kdy se u ní projevila nevolnost, druhá pak od pátku 2.10. ,kdy se u ní objevily příznaky typické pro onemocnění COVID-19. Z hlediska opatření ze strany Krajské hygienické stanice není potřeba testovat i další pracovnice školní jídelny, nicméně jsme usoudili, že z důvodu ochrany zdraví našich strávníků bude vhodné testy dobrovolně podstoupit. Výsledky budeme vědět nejpozději v pátek 9.10.. Do té doby dodržujeme přísné hygienické podmínky provozu včetně odpolední dezinfekce všech prostor školní jídelny ozonem.

Co se týče mateřské školy, tak zde je pouze jedna osoba v karanténě, protože se nemoc objevila v rodinném kruhu.

Na základní škole máme od úterního večera potvrzen pozitivní případ u jednoho pedagogického pracovníka a dva žáky. Pedagogický pracovník nebyl s dětmi v kontaktu již od minulého týdne konkrétně úterý, navíc ještě před tím měl po celou dobu pedagogické práce roušku. Žáci byli taktéž již od minulého týdne doma a navíc jako opatření měli žáci dotčených tříd neustále roušky.

Chtěl bych dodat, že v rámci provozu školy dodržujeme stanovená hygienická pravidla, jejíž správnost ověřovala v minulých dnech hygienická stanice při namátkové kontrole. Pravomoc karantény určité části školy či uzavření školy jako celku má v rukou Krajská hygienická stanice, která prozatím nám nic takovéhoto nesdělila. Jsme také v úzkém kontaktu s našim „závodním“ lékařem MUDr. Antonínem Kutálkem a konzultujeme s ním další postup.

Pevně věřím, že se situace nebude dále dramatizovat, nicméně Vás prosím, abyste sledovali zdravotní stav Vašich dětí a v případě příznaků jako je zvýšená teplota, dušnost, kašel či ztráta chuti a čichu ihned informovali svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici na tel. č. 737 560 626. S pozdravem a přáním pokud možno klidných dnů Ing. David Kalousek, ředitel ZŠ a MŠ Úsov

—————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče, z důvodu vládních opatření souvisejících s nákazovou situací COVID-19 je pro žáky 2. stupně stanovena od pátku 18.9.2020 povinnost mít roušky i během výuky. Víme, že to pro žáky není jednoduchá situace, a proto se budeme snažit jim vše co nejvíce ulehčit, nicméně naší povinností je nařízení respektovat. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, z důvodu odstávky elektrické energie ve středu 30.9.2020 vyhlašuji na tento den pro Základní školu ředitelské volno. Děkuji za pochopení.

Ing. David Kalousek, ředitel školy

 

AKTUALIZACE ZE DNE 10.9.2020!

Vážení rodiče, vzhledem k vládnímu opatření souvisejícímu s nákazou COVID-19 jsou ve společných prostorech školy (chodby, šatny, jídelna atp.) povinné roušky. Bylo by vhodné Vaše dítě vybavit 2 ks roušek na den a sáčkem na jejich uložení. V případě zapomenutí se mohou žáci obrátit přímo na mne, mohu poskytnout roušku náhradní. Během vyučování žáci mít roušky nemusí. Dále je od pátku 11.9. až do odvolání vstup dospělých osob do školy zakázán. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

————————————————————————————————————————————

Pravidla provozu od 1.9.2020 najdete zde: Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků v souvislosti s provozem školy ve školním roce 2020_2021 vzhledem ke COVID-19.

Nastavení hygienických podmínek na naší škole pak zde: Stanovená hygienická a protiepidemická pravidla

Školní jídelna:

Provoz pro žáky od 2.9.2020.

Je nutné nahlásit obědy případně svačinky nejpozději 1.9.2020 vedoucí školní jídelny p. Roháčové, tel. č. 603 297 046.

Školní družina: provoz od 1.9.2020 – po ukončení zahájení nového školního roku mohou být žáci ve družině do 12:30.

Od 2.9.2020 pak bude v provozu II. oddělení školní družiny i dětský klub. Od 7.9.2020 pak pro žáky 2. stupně i školní klub. Bližší informace k těmto zařízením najdete v přiloženém souboru zde: Péče o žáky na ZŠ Úsov

Pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte do některého uvedeného zařízení, stačí do deníčku či žákovské knížky uvést v jakém čase byste chtěli zajistit péči o něj. Na základě tohoto sdělení pak provedeme rozřazení do zařízení a pošleme Vám zápisní lístky příp. další informace k provozu.

 

První týden nebude odpolední vyučování, žáci 1. stupně budou mít 4 hodiny, 2. stupně pak 5 hodin.

 

Věřím, že epidemiologická situace bude příznivá a nebude se zhoršovat a tudíž nebude nutno během školního roku upravovat nastavená pravidla výuky.

Zároveň doufám, že nastavený systém péče o Vaše děti v době, kdy potřebujete brzy ráno do zaměstnání popř. se v odpoledních hodinách v zaměstnání zdržíte, bude pro Vás optimálním. Na druhou stranu jsme připraveni Vám maximálně vyjít vstříc a dobu provozu, zejména dětského klubu, případně upravit.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici na tel. č. 737 560 626.     Ing. David Kalousek, ředitel školy