Základní škola

Foto ZS Usov

Základní vzdělávání je poskytováno dětem od 6 let z Úsova, StavenicePolice, Bezděkova, Klopiny, Janoslavic, Veleboře a Kamenné. Škola je zaměřena na přírodovědné a technické činnosti, estetické a sportovní činnosti, což se projevuje v nabídce volitelných předmětů a zájmových kroužků, které škola každoročně zřizuje ve spolupráci s DDM „Magnet“ Mohelnice. Cílem našeho Školního vzdělávacího programu pro ZV s názvem „Škola pro život – škola pro všechny “ je všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vybavenost školy, z pohledu materiálně – technických podmínek, je na velmi dobré úrovni a je tvořena, vedle klasických „kmenových“ tříd, i specializovaných odbornými učebnami. K těmto je možno řadit učebnu pro cizí jazyky a hudební výchovu, učebnu pro praktickou výuku přírodopisu, fyziky a chemie vybavenou multimediálními prostředky včetně 12 notebooků s přístupem na internet a učebnu počítačovou, kde je instalováno 20 PC stanic.

K vybavenosti školy patří i školní dílna, keramická dílna, cvičná kuchyňka, tělocvična se sociálním zařízením či žákovská knihovna a studovna.

Mateřská škola v Úsově se nachází na konci města směrem ke Klopině. Je umístěna v budově, která vznikla přístavbou k základní škole.

MŠ je jednopatrová, v přízemí se nachází školní kuchyň s jídelnou, v poschodí pak dvě oddělení MŠ se šatnami a hygienickým zařízením. Předškolní zařízení obklopuje krásná školní zahrada s vybavením pro hry dětí venku. Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou třídách dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem „Rozvíjej se poupátko“ zpracovaného dle RVP pro MŠ.

Kromě výtvarných a pracovních činností rozvíjíme u dětí jejich hudební schopnosti a vedeme je k aktivnímu zpěvnímu projevu. Důkazem toho je pěvecká soutěž „O úsovského slavíčka“, kterou na naší MŠ pořádáme pravidelně každý rok v březnu.

Náš celoroční pobyt v MŠ se snažíme ještě více zpříjemnit a obohatit různými akcemi, které připravujeme pro děti, ale i pro jejich rodiče (drakiáda, dýňová slavnost, mikulášská nadílka, vánoční a májové besídky, sněhulákový den, čarodějnický den, karnevaly, fotografování dětí, výlety, návštěva dopravního hřiště v Mohelnici, zimní a letní sportovní olympiáda a spoustu dalších aktivit. Ve spolupráci s Radou rodičů organizujeme maškarní bál pro děti v úsovském KD.

MŠ nabízí také každoročně zájmové kroužky pro děti:

  • „přípravka“ na školu
  • angličtina pro nejmenší

Velmi dobrou máme spolupráci se ZŠ v Úsově, se sousedskou MŠ v Klopině, se sponzory, klinickou logopedkou a PPP v Mohelnici. Třikrát ročně vydáváme zpravodaj o dění v naší mateřince. V naší výchovně-vzdělávací práci se řídíme Školním vzdělávacím programem „Rozvíjej se poupátko“, který vychází z úkolů Rámcově vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání. Filosofií naší MŠ je rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitých pro celý jejich další život.

Do naší dvojtřídní MŠ chodí děti jak zaměstnaných rodičů, tak děti maminek na rodičovské dovolené nebo i nezaměstnaných. Jsme MŠ otevřená i pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2021-2022 je v naší MŠ zapsáno 48 dětí (v I. třídě 24 a ve II. 24) a pracuje s nimi 5 pedagogických pracovnic včetně dvou asistentek pedagoga.