ZŠ ÚSOV – ŠKOLA PRO VŠECHNY

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ schválené dne 18.8.2016, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu ZŠ ÚSOV-ŠKOLA PRO VŠECHNY reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001022. Projekt je složen z následujících klíčových aktivit (šablon):

1. Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta zejména žákům ohroženým školním neúspěchem na dobu 1.9.2016 až 31.8.2018. Školní asistent poskytuje podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. Školní asistent je též žákům k dispozici ve školní knihovně a studovně v době od 12:30 do 15:30 hod.

2. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.
Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří koncept společného vzdělávání na naší škole. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory).

Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

 

3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogů na naší škole v oblasti inkluze. Vzájemná spolupráce tří pedagogů (Ing. David Kalousek, Mgr. Michaela Petruš, Dr. Ing. Františka Nováková) je nastavena na spolupráci v oblasti inkluze resp. práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

4. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky 2. a 3. roč. a 4. a 5. roč. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Zhodnocení činnosti Čtenářského klubu ve školním roce 2016_2017.docx (14487)

 

5. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. K tomuto účelu byly zakoupeny různé deskové hry včetně hry Ekopolis, realizace aktivity probíhá od února do června 2018 a účastníci se scházejí každý týden ve středu od 13:30 do 14:30 v klubovně nad tělocvičnou.

 

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 508 607,- Kč a jsou plně hrazeny prostřednictvím výše uvedené dotace.

O průběhu projektu resp. jednotlivých klíčových aktivit budeme informovat na těchto webových stránkách.