EU ÚSOV

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu pro oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schválené dne 7.7.2015, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu EU Úsov reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0693. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím 4 klíčových aktivit (šablon):

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Klíčová aktivita č. 1 si klade za cíl zavést čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Učitelé českého jazyka a literatury připraví pro dva ročníky dva tematické plány na celý škoní rok 2015/2016 s popisem nejméně deseti Čtenářských dílen pro každý ročník. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci výše uvedeného: povinný nákup nejméně 100 ks knih v papírové podobě. Nepovinným nákupem pak budou elektronické čtečky a odborná literatrury pro pedagogy. Celkové náklady na tuto klíčovou aktivitu činí 56 756,- Kč. Aktivita bude realizována 4x, tedy Čtenářské dílny budou připraveny pro 2. – 9. ročník a celkové náklady jsou tedy vyčísleny ve výši 227 024,- Kč.

V rámci této klíčové aktivity bylo pořízeno celkem 489 knih, jejichž seznam a počty dle jednotlivých ročníků najdete v níže uvedených souborech:

Seznam knih 2. ročník.doc (90,5 kB)
Seznam knih 3. ročník.doc (90 kB)
Seznam knih 4. ročník.doc (98,5 kB)
Seznam knih 5. ročník.doc (91 kB)
Seznam knih 6. ročník.doc (113,5 kB)
Seznam knih 7. ročník.doc (98 kB)
Seznam knih 8. ročník.doc (109 kB)
Seznam knih 9. ročník.doc (111,5 kB)

 

Závěrečné zhodnocení:

Cílem této aktivity bylo zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků naší školy a také získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce. Tuto šablonu jsme měli nastavenou 4 krát. Na počátku vytvořili naši učitelé českého jazyka 8 různých tematických plánů čtenářských dílen pro 8 ročníků na celý školní rok 2015/2016. Každý z plánů obsahuje popis deseti čtenářských dílen na celý školní rok. Pro realizaci čtenářských dílen jsme nakoupili 489 kusů knih v papírové podobě a 13 kusů čteček. Nákup knih byl proveden na základě poptávkového řízení. Specifikovali jsme námi požadované knihy, provedli jsme průzkum trhu a poté knihy nakoupili u různých dodavatelů. Nákup čteček byl proveden na základě poptávkového řízení. Specifikovali jsme námi požadované čtečky, provedli průzkum trhu a poté čtečky nakoupili u jednoho dodavatele.  V průběhu trvání projektu bylo uskutečněno a ověřeno 7 dílen ve 2. ročníku, 8 dílen ve 3. ročníku, 6 dílen ve 4. ročníku, 7 dílen v 5. ročníku, 6 dílen v 6. ročníku, 6 dílen v 7. ročníku, 6 dílen v 8. ročníku a 6 dílen v 9. ročníku. Každá dílna měla své zaměření, svůj cíl a trvala jednu vyučovací. Realizace
každé čtenářské dílny byla zaznamenána do třídních knih jednotlivých ročníků. Všechny čtenářské dílny včetně knih, se kterými se při hodinách pracovalo, byly uzpůsobeny věku žáků a jejich čtenářské dovednosti. U žáků se realizace čtenářských dílen stala velice oblíbenou hodinou, což pozitivně ovlivnilo jejich vztah k četbě a knihám a individuálně rozvinulo čtenářské schopnosti. V průběhu trvání aktivity navštívila naše učitelka kurz Čtenářských dílen, čímž si rozšířila své odborné kompetence a informace z této dílny předala i ostatním pedagogickým pracovníkům.

 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Klíčová aktivita č. 2 s názvem „Zahraniční jazykový kurz pro učitele“ si klade za cíl podpořit výuku cizích jazyků a v cizích jazycích na naší škole prostřednictvím krátkodobého intenzivního kurzu v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 2 učitelky anglického jazyka. Celkové náklady na tuto klíčovou aktivitu činí 63 519,- resp. 127 038,- Kč pro obě učitelky anglického jazyka.

Závěrečné zhodnocení: Ve dnech 12.9. – 25.9.2015 absolvovali Mgr. Zuzana Tefferová a Mgr. Michaela Petruš „Zahraniční jazykový kurz pro učitele“ na Maltě na jazykové škole Gateway School of English. Jazykový kurz na Maltě byl zaměřen na obecnou angličtinu (General English) a probíhal v šesti úrovních 10 pracovních dní, celkem 40 hodin. Obě účastnice dostávaly každý den materiály pro výuku a jejich znalosti byly průběžně ověřovány. Na konci kurzu pak obdržely certifikát o
absolvování úrovně B1.

 

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Klíčová aktivita č. 3 s názvem „Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí“ si klade za cíl profesní rozvoj pedagogů v uvedených předmětech prostřednictvím krátkodobé stáže v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci. Náklady na tuto klíčiovou aktivitu činí 42 158,- Kč a bude realizována 4x tedy pro 4 pedagogy za maximální částku 168 632,- Kč.

Závěrečné zhodnocení: Ve dnech 27.9. – 3.10.2015 se Mgr. Jana Koštovalová a Dr. Ing. Františka Nováková zúčastnily stínování (shadowing) v Irsku v hlavním městě Dublinu na škole St. Kilian´s German School. Realizace stáže spočívala v pozorování metod a postupů výuky zavedených na navštívené škole.

Ve dnech 8. – 14. 11. 2015 Mgr. Jiřina Holoušová a Mgr. Michaela Petruš absolvovaly stáž na SKOLA English in London, která byla zaměřena na specifika výuky prvouky resp. anglického jazyka na uvedené škole v Londýně.

 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Klíčová aktivita č. 4 s názvem „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“ si klade za cíl zlepšit jazykové kompetence žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) prostřednictvím pobytu v zahraničí v délce min. 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci také absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Závěrečné zhodnocení: Ve dnech 22.11. až 28.11.2015 se 10 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně. Fotografie najdete na https://zsusov.rajce.idnes.cz/Londyn_22.11.-28.11.2015  , videa z London eye na https://www.youtube.com/watch?v=ihGKnA0IzSY a https://www.youtube.com/watch?v=5yi0sXVBv1Q

 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 661 124,- Kč a byly plně hrazeny prostřednictvím výše uvedené dotace.

 

 

 

TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN  EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY