Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny s platností od 1.1.2024 najdete zde: Vnitřní řád školní jídelny

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY

 

Výdejní doba obědů: od 11:30 do 13:25 hodin
Výdej obědů pro cizí strávníky: od 11:00 do 11:30 hodin
Výdej obědů pro nemocné strávníky: od 11:00 do 11:30 hodin


Způsob placení: v hotovosti či bezhotovostně formou inkasa


Termíny placení: v hotovosti – stravné je hrazeno měsíčně předem, platí se koncem měsíce (poslední dva dny) na následující měsíc.
Bezhotovostně – vždy k 15. dni daného měsíce se provede „stržení“ stravného na měsíc následující.


Odhlašování stravného se provádí: osobně nebo telefonicky (tel. č. 603 297 046).
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí do 6:00 téhož dne.

Pro děti resp. žáky ZŠ a MŠ: Pokud se strávníci nestihnou odhlásit ze stravování den předem, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době výdeje obědů. V ostatní dny absence na stravování nárok nemají. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů. Zdraví strávníci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. Pokud strávníci využijí stravování ve školní jídelně v době prázdnin, nemoci popř. dovolené, jsou povinni zaplatit provozní a mzdovou režii.


Při přechodu do jídelny se strávníci zařadí do fronty. Přistoupí k výdejní lince, kde si vezmou podnos, příbor a obdrží oběd. Po konzumaci odnese strávník podnos s použitým nádobím k umývárně nádobí.

Strávníci se řídí pokyny dohledu, vedoucí jídelny a vedoucí kuchařky.


Strávníci se chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.


Jakékoli závady hlásí strávníci dohledu v jídelně nebo hlavní kuchařce u výdejního pultu.


Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dohledu v jídelně.


Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy.


Úřední hodiny pro styk se strávníky: Po-Pá od 7:00 do 8:00 hodin a od 11:00 do 12:00 hodin.


Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době stanovené ředitelstvím školy.