Rozvoj digitálních kompetencí

Naše škola je od roku 2020 partnerem v projektu „Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363), jehož hlavním řešitelem je doc. Mgr. Jiří LANGER, Ph.D. z UP Olomouc.

V letech 2020 až 2022 pedagogové absolvovali aktivity a získali ucelený přehled o možnostech, které současné technologie nabízejí k rozvoji digitální gramotnosti pedagogů a zkvalitnění výuky.