Historie

MALÉ NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE ČESKÉ ŠKOLY V ÚSOVĚ

Myšlenka na obnovení české školy pro silnou českou menšinu ožívá vlivem mladé české buržoasie a inteligence, vlasteneckých kněží a učitelů po roce 1880, kdy byla založena Ústřední matice školská na záchranu českých dětí, jimiž hrozilo odnárodnění. Byla však hospodářsky silnými Němci a odrodilci záhy potlačena. Teprve v roce 1901, kdy byla v Polici založena Matice školská v Úsově s agilním jednatelem Dr. Dezortem z Loštic, byly vytvořeny první úspěšné kroky k zřízení matiční školy. V roce 1902 byl zakoupen domek v Mohelnické ulici č. 75 a upraven na školu. Bylo získáno přes 40 dětí českých rodičů a škola konečně byla povolena v roce 1908. Zápis ve dnech 12., 13. a 16. září 1908 byl však tak bouřlivý, že hejtman Strobach musel přijet s 38 četníky, aby zjednal pořádek. Němci s klacky násilím vraceli české rodiče ubírající se s dětmi k zápisu. První den proto byli zapsáni jen 4 žáci a v neděli 16. Přítomní zástupci Matice školské, školských úřadů, akademikové z Loštic, Zábřehu, starostové okolních obcí byli vyprovázeni za asistence četníků pliváním, spíláním a kamením až za město k Polici, zatím co další skupina řvoucích Němců demolovala školu, vytloukala okna a zdi poházela blátem. Přes veškeré protivenství stav žactva vzrůstal, ze 14 žáků na 31 a v dalších letech na 40-45 žáků.

Během první světové války stav žactva poklesl a škole hrozilo zavření pro nedostatek učitelů. Konec nejistotě přinesl vznik Československa 28.10.1918, kdy se situace stabilizovala. 

V letech 1918-1938, nastává bouřlivý rozvoj českého kulturního, politického a částečně i hospodářského života. Vzhledem k tomu, že počet žáků matiční školy stoupl na 53, počalo se přemýšlet o zřízení měšťanské školy na zámku. Ta byla povolena jako chlapecká a otevřena 20. října 1919, od školního roku 1920/21 jako škola smíšená. 

V roce 1923 se i přes odpor Němců staví nová budova a v roce 1932 se rozšiřuje pro umístění měšťanské školy. 

Velmi smutným obdobím pro úsovskou školu je 7. a 8. říjen roku 1938, kdy učitelé musí podle rozkazu opustit Úsov. Ředitel školy Stanislav Makas odváží některé cennější školní předměty do úschovy v Litovli. V sobotu 8. října přicházejí zástupci obce, němečtí učitelé a ordneři přebírat školu. Přes nepořádek vzniklý při zmatku ve škole, jsou udiveni krásou budovy, čistotou a celkovým pořádkem. Dne 8. října v noci opouští ředitel školy své dlouholeté působiště Úsov, který mu přirostl tak k srdci, kde znal téměř každý kámen. Pláč věrných Čechů a potupný výsměch Němců ho doprovází. Ráno dne 9. října je již ordnery hledán a odpoledne vchází první německý oddíl do města Úsova.

Od října 1938 do května 1945 byla v budově české měšťanské školy umístěna německá škola, kam i někteří rodiče bývalých žáků české školy své děti posílali. 

V době osvobozovacích bojů na konci 2. světové války budova školy byla jen mírně poškozená.

V období let 1945 – 1948 funguje mateřská, obecná a měšťanská škola s tím, že od školního roku je zřízena Lidová škola zemědělská pro zemědělský dorost. Typické pro tato léta je odstraňování válečných škod, osídlování po Němcích, nadšené budovatelské úsilí dvouletky…to vše se promítá do chodu školy.

V letech 1948 – 1953 kromě mateřské školy a školy obecné je zřízena střední škola se závěrečnou zkouškou. Od školního roku 1949/1950 je Lidová škola zemědělská převedena do Mohelnice. Začíná fungovat školní stravovna, družina mládeže.

Období let 1953 – 1960 je typické spojením národní a střední školy pod názvem osmiletá střední škola. Ostatní části školy fungují beze změn. Do učebních osnov je zařazena pracovní výchova, je založen školní pozemek a dílna.

Územní změny v letech 1960 – 1969 promlouvají do řízení školy, vzniká okres Šumperk a Kraj Ostrava. Jsou hledány nové formy vzdělávání. Po srpnových událostech roku 1968 dochází k prověrkám učitelů, plánování, bujení formalismu, přetěžování žactva i učitelů, klade se důraz na nástěnky, propagační hesla, školení atd.

V letech 1969 – 1980 byla školní docházka znovu prodloužena na 9 let (základní devítiletá škola). Dochází opět k prověrkám učitelů, nástupu normalizace, závazkům…Školství je štědře dotováno 7. a 8. pětiletkou na modernizaci a stavební úpravy ve školní budově, jsou zřizovány odborné učebny.

1980 – 1990 – typickými rysy školství této doby je fluktuace učitelů, feminizace školství, brigádnictví učitelů, nedostatek míst v MŠ, plánování a zahájení stavby nové budovy MŠ, kdy část žáků jezdila do MŠ  v Polici nebo v Klopině.

Školství po roce 1990 se vyznačuje osvobozením od totalitního působení, byla dobudována mateřská škola se slavnostním otevřením 3.10.1992. Typickým rysem je přechod k tržnímu hospodářství, což se silně odráží na financování i správcovství škol (okresní úřady). Škola získává právní subjektivitu a je zřízena městem Úsov jako příspěvková organizace.