Zvýšení kvality vzdělávání žáků

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 (dále jen „Projekt“) realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V  tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Příjemcem dotace je Univerzita Karlova. Partnery Projektu jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Technická univerzita v Liberci a META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

V rámci tohoto projektu byla uzavřena mezi příjemcem dotace a naší školou smlouva o spolupráci a byla určena Mgr. Michaela Petruš jako zástupce cílové skupiny projektu, která se bude podílet na dále uvedených činnostech v rámci Společenstevní praxe v rámci specifického cíle SC2 „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích“:

  1. Účast na setkáních Společenstevní praxe v rozsahu min. 40 hodin
  2. Analýza, tvorba, modifikace, ověřování a zhodnocení min. 3 ze 7-10 výukových materiálů ve vzdělávacím modulu sociální a občanské kompetence
  3. Analýzy, tvorba, modifikace, ověřování a zhodnocení metodik
  4. Vedení dokladového portfolia
  5. V návaznosti na řešené otázky pracovat na stanovených úkolech